ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ


ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

Фирма ХОУС МЕЙДИНГ ООД успешно изпълни проект „Повишаване на енергийната ефективност в ХОУС МЕЙДИНГ ООД” по ДБФП №BG16RFOP002-3.001-0374-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта бе подобряване на енергийната ефективност на ХОУС МЕЙДИНГ ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Тя е осъществена чрез постигане на следните специфични цели:
- Въведено в експлоатация ново производствено оборудване;
- Внедрена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.

Изпълнението на проекта позволи на фирмата да разшири капацитета на съществуващия стопански обект, да намали разходите за производство на единица продукция, да развие екологосъобразно производство и да подобри енергийната ефективност на фирмата.

Общата стойност на проектa е 1 523 000,00 лева, от които 909 585,00 лева европейско и 160 515,00 лева национално финансиране.